Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro šk. rok 2013/2014

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Základní školy Mokré Lazce

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2014/2015.

  • Zápis proběhne v úterý 28. 1. 2014 od 13 do 17 hodin v budově Základní školy v Mokrých Lazcích, Hájová 98.
  • K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008 (max.do 31.12.2008).
  • U zápisu rádi uvidíme i děti, které měly odklad školní docházky, jejich účast však není povinná. Je však nutné, aby rodiče osobně potvrdili ředitelce školy, že dítě do naší školy nastoupí.
  • Při zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) rodný list dítěte a doklad o bydlišti.
  • V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutno dle §37 Školského zákona (561/2004 Sb.) znovu doložit mimo žádosti o odklad povinné školní docházky i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
  • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Těšíme se na setkání s Vámi

Zveřejněno 9.1.2014