Informace o stravování

UPOZORNĚNÍ ! Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazováni do cenových kategorií  podle tříd v ZŠ, ale podle věku.

ZŠ = I.kat. 7-10 let, II.kat. 11-14 let.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je vždy od 1.září a končí 31.srpna následujícího roku (např. pokud strávník dosáhne do  31. 8. 2020  věku 11  let,  bude  již  v tomto  školním  roce  zařazen do II. kat.).

  • cena oběda I.kategorie  ZŠ  –        26,- Kč
  • cena oběda II.kategorie ZŠ  –        27,- Kč

Odhlášky

Odhlášky obědů se přijímají 24 hod. předem. Jen v pondělí je možno odhlásit stravu do 8.00 hod. ráno. Strávníci se mohou odhlásit u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

  • nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání – ne o prázdninách nebo ředitelském volnu. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné  obědy odhlásit. Oběd  může být  1. den nemoci vyzvednut do jídlo nosiče v době od 11, 00 – 11, 30 hodin.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
Pokud strávník odebírá stravu v době nemoci, hradí plnou cenu (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů – jako cizí strávník).

Pokud strávník v době nemoci nechce odebírat stravu za plnou cenu, je povinen si obědy odhlásit.

Při ukončení stravování  je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.

PLACENÍ  STRAVNÉHO

Úhrada stravného se provádí dopředu – vždy v aktuálním měsíci na následující měsíc. V případě opětovného neuhrazení, je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou a následně odhlášen ze stravování, dokud nedoplatek neuhradí.

  • sporožirem – inkasními souhlasy.  Vždy v září na začátku školního roku je strávníku vybrána záloha, která se zúčtovává každý následující měsíc dle skutečně odebrané stravy a vyrovnání zálohy se vrací na konci školního roku vždy v červenci. Strávník je povinen si u vedoucí ŠJ vyzvednout číslo sběrného účtu a oznámit číslo  svého sporožira
  • převodem na účet – každý strávník, který chce takto platit, si musí u vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol
  • hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 15.dne daného měsíce.

Číslo účtu MŠ Mokré Lazce je u KB Opava 86-6914860207/0100.

Jednotlivé částky měsíčních trvalých příkazů činí u ZŠ  500,– Kč.

Platby trvalých příkazů se zúčtovávají 1 krát ročně ( k 31. 8. daného školního roku).

 

Kontaktní osoba: pí. Daniela Malohlavová, DiS., vedoucí školní jídelny

  • tel.: 553 679 117
  • e-mail: jidelna.mokrelazce@seznam.cz

Vypracovala: Daniela Malohlavová, ved. ŠJ Mokré Lazce

Mokré Lazce, 4.2.2020