Zápis dětí k základnímu vzdělávání

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády budou zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 probíhat

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Přihlášku k základnímu vzdělávání či žádost o odklad je možné doručit v době od 7. – 21. 4. 2020 následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: 9f6mpwr,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tzn. jen po předchozí telefonické či mailové domluvě.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození dítěte,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné vyplnit:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Kromě těchto formulářů budeme vyžadovat doložení rodných listů, stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem.

Formuláře ke stažení na webu školy v sekci – rodičům a žákům – formuláře

Věřím, že přes nastalé komplikace vše zvládneme!

 

Mgr. Jaromíra Bubová, řed. školy

Zveřejněno 18.3.2020