ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

Žáci budou vstupovat do budovy zadními vchody v těchto uvedených časech:

                                                       7:40 – 7:50                       7:50 – 8:00

Zadní vstup ŠD:                             1. roč.                                    5. roč.

Zadní vstup ZŠ:                              2.+ 3.roč.                             4. roč.

Žádáme o dochvilnost a důsledné dodržování časového harmonogramu příchodů.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘED NÁSTUPEM K PREZENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Žáci, docházející k prezenčnímu vzdělávání, budou 2x týdně testováni neinvazivními antigenními testy vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky. Podstoupení testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce a účast v této výuce je považována jako souhlas zák. zástupce s testováním svého dítěte. Žáci budou testováni AG testy Singclean odběrem vzorku z nosu. Provedení testování si můžete prohlédnout na videu MŠMT https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Žáci 4. a 5. roč. si provádí odběr vzorku sami pod dohledem pověřeného zaměstnance školy, příp. za jeho asistence. U mladších žáků (1. – 3. ročník) bude testování prováděno tříd. Učitelkou či pověřenou osobou. Při testování těchto dětí bude umožněna účast zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. V případě pozitivního AG testu bude žák umístěn do izolace, škola o tomto výsledku informuje zákonného zástupce. Žáka si poté zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba v co nejkratší možné době osobně vyzvedne, nebo žák odchází domů sám na základě doloženého souhlasu zákonného zástupce.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Od pondělí 12. 4. 2021 jsou přihlášeni ke školnímu stravování všichni žáci prezenční výuky. Pokud nemáte o stravování dítěte zájem, je nutné jej odhlásit u vedoucí školní jídelny. Každá třída bude docházet na obědy individuálně podle sestaveného časového harmonogramu.

 PROVOZ ŠD

ŠD I – 1. roč. do 16 hod.

ŠD II – 2.+ 3.roč. do 15 hod.

 Žáci musí nosit po celou dobu výuky i ve školní družině chirurgickou roušku. Každý žák bude mít v aktovce náhradní roušku.

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Zveřejněno 8.4.2021