AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna mít při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorách zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zákonní zástupci vstupují do budovy školy pouze v nezbytně nutných případech.

Pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy nejsou stanovena žádná plošná pravidla. Žáci vcházejí s ochranou dýchacích cest sami do šatny a poté do své třídy.

Žáci ve třídě nemusí mít ochranu dýchacích cest, pokud mají prokazatelně negativní test na covid-19.

Ve společných prostorách školy nosí vždy roušku.

TESTOVÁNÍ A HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ

Podle nařízení MŠMT musí žáci ZŠ absolvovat povinné antigenní testování.

Preventivní screeningové testování proběhne:

  1. ročník – 2. září, 6. září, 9. září
  2. – 5. ročník – 1. září, 6. září, 9. září

Netestují se žáci, kteří 1. 9. 2021 doloží potvrzení o

a) dokončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),

b) prodělaném onemocnění covid-19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,

c) negativním výsledku testu RAT nebo PCR, provedeném v odběrovém místě.

Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, provede si test později (bezprostředně po svém příchodu pod dohledem pověřené osoby).

Testování bude probíhat ve třídách, rozestup mezi žáky je 1,5 metru a při testování jsou dodržována určená hygienická pravidla. Testuje se formou samoodběru, v případě testování žáků prvních tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Máte-li zájem být u testování přítomni, můžete tak učinit v uvedené dny ve vstupních prostorách před zahájením vyučování. Nedoporučuje se, ale je povoleno, aby dítě absolvovalo Vámi přinesený test.

Pokud žák odmítne testování, musí dodržovat přísnější režimová opatření – nošení roušky (norma ČSN EN 14683+AC) po celou dobu pobytu ve škole – při výuce i ve společných prostorách školy, nesmí zpívat, cvičit ve vnitřních prostorách, převléká se s odstupem od ostatních; v době konzumace potravin a nápojů sedí v lavici sami a dodržují odstup min. 1,5.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně testování i provozu školy mě kontaktujte: tel. 776 609 156, mail: info@zsmokrelazce.info

Přeji nám všem úspěšný a bezproblémový školní rok 2021/2022. 

Jaromíra Bubová

 

Zveřejněno 28.8.2021