Informace o stravování

UPOZORNĚNÍ ! Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazováni do cenových kategorií  podle tříd v ZŠ, ale podle věku.

ZŠ = I.kat. 7-10 let, II.kat. 11-14 let.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je vždy od 1.září a končí 31.srpna následujícího roku..(tzn.pokud strávník dosáhne do  31. 8. 2012  věku 7 nebo 11  let  bude  již  v tomto  školním  roce  zařazen do II. kat.)

  • cena oběda I.kategorie  ZŠ  –        22,- Kč
  • cena oběda II.kategorie ZŠ  –        23,- Kč

Odhlášky

Odhlášky obědů se přijímají 24 hod. předem. Jen v pondělí je možno odhlásit stravu do 8.00 hod. ráno. Strávníci se mohou odhlásit u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

  • nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání – ne o prázdninách nebo ředitelském volnu, v době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné  obědy odhlásit. Oběd  může být  1. den nemoci vyzvednut do jídlonosiče v době od 11, 00 – 11, 30 hodin.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
Pokud strávník odebírá stravu v době nemoci  hradí plnou cenu (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů – jako cizí strávník).

Pokud strávník v době nemoci nechce odebírat stravu za plnou cenu je povinen se z obědů odhlásit.

Při ukončení stravování  je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.

PLACENÍ  STRÁVNÉHO

Úhrada stravného je prováděna měsíčně –  složenkou se splatností do 15. dne příslušného měsíce. Složenky se vydávají vždy na daný měsíc podle počtu objednaných jídel snížené o skutečnost  neodebraných obědů v minulém měsíci..V případě opětovného neuhrazení, je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou a následně odhlášen ze stravování, dokud nedoplatek neuhradí.

  • sporožirem – inkasními souhlasy.  Vždy v září na začátku školního roku je strávníku vybrána záloha, která se zúčtovává každý následující měsíc dle skutečně odebrané stravy a vyrovnání zálohy se vrací na konci školního roku vždy v červenci. Strávník je povinen si u vedoucí ŠJ vyzvednout číslo sběrného účtu a oznámit číslo  svého sporožira.
  • trvalými příkazy i z jiných peněžních ústavů. Každý strávník, který chce takto platit, musí si u vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol.

Číslo účtu MŠ Mokré Lazce je u KB Opava 86-6914860207/0100.

Jednotlivé částky měsíčních trvalých příkazů činí:

  • ZŠ  440,– Kč

Platby trvalých příkazů se zúčtovávají 1krát ročně. ( k 31. 8. daného školního roku)

– hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 15.dne daného měsíce

Kontaktní osoba: Libuše Holoubková, vedoucí školní jídelny

  • tel.: 553 679 117
  • mobil:  739 471 699
  • e-mail: jidelna.mokrelazce@seznam.cz

Vypracovala: Holoubková Libuše

Ved. ŠJ Mokré Lazce